AML dotazník: průvodce náležitostí a sankcí

Připravit pro své klienty AML dotazník je jedna z povinností, kterou určitým subjektům ukládá zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. O co se jedná, v čem spočívá smysl tohoto formuláře a jaké sankce za nesplnění povinností hrozí? Pojďme si problematiku blíže představit.

AML dotazník v kostce: o co jde?

Řeč je o formuláři, který slouží ke kontrole klienta před uzavřením nebo při změně obchodu a stanovení jeho rizikového profilu. V jeho rámci dojde k následujícímu:

 

  • Ověření identity subjektu na druhé straně, ať už se jedná o fyzickou či právnickou osobu popřípadě svěřenský fond.
  • Přezkoumání původu a účelu použitých peněžních prostředků.
  • Označení politicky exponovaných osob.

 

Ptáte se jak dotazník sestavit a při vyplňování postupovat? Projděme si ho bod po bodu a zbytek bude hračka.

 

Údaje o klientovi

Dle znění zákona, pakliže klient je fyzická osoba, je nutné zaznamenat a zkontrolovat identifikační údaje z průkazu totožnosti, vyplnit jeho druh a číslo (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný), stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; ověřuje se i shoda podoby s fotografií v průkazu.

 

Pokud se jedná o právnickou osobu či svěřenský fond, v dotazníku by se měla objevit obchodní firma nebo název, identifikační číslo, adresa nebo sídlo a skutečný majitel. Tím je fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv. Osoba jednající ve věci za tyto subjekty bude ověřena výše uvedeným způsobem platným pro fyzické osoby.

 

Přezkum finančních prostředků

V této části se dostáváme k samotné podstatě celého formuláře, čili bližší specifikaci zdroje/ů financí a účelu jejich investice. Zajímat nás bude povaha převažujícího zdroje příjmů (zaměstnání, podnikatelská činnost atd.), eventuálně výše ročního čistého příjmu a původ prostředků, které budou investovány (mimo již zmíněny pracovněprávní vztah a podnikání to může být také dědictví nebo prodej majetku).

 

Politicky exponované osoby

Jedná se o takový okruh osob, které se ve spojitosti se svým postavením a společenskou rolí dostaly do pozice ve které jsou více vystaveny korupčnímu jednání nebo střetů zájmů. Z tohoto důvodu se uplatní celá řada doplňujících mechanismů, při kterých je podrobněji prověřována transparentnost jejich příjmů. Politicky exponovanou osobou je taková fyzická osoba, která:

 

  • je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátní nebo regionálním významem,
  • této osobě blízká (příbuzenský, partnerský vztah),
  • je s ní v blízkém podnikatelském vztahu,
  • nebo je skutečným majitelem.

 

Pro úplnost dodáváme, že novelou zákona z roku 2017 byla definice politicky exponované osoby podstatně rozšířena.

 

Kdo má povinnost AML dotazník připravit

Zákon v § 2 poskytuje demonstrativní výčet povinných osob. V principu se jedná o takové subjekty, které nějakým způsobem figurují v transakčních operacích a jsou tak hypoteticky zneužitelné pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Typicky mezi ně patří banky, investiční fondy, poskytovatelé leasingů a úvěrů, pojišťovny, směnárny ale také třeba advokáti a realitní makléři.

 

Přestupky a sankce dle AML zákona

Identifikace a kontrola klienta k níž slouží právě AML dotazník není jediným a posledním krokem, který povinná osoba musí podniknout. Zákon ukládá celou řadu navazujících povinností, jejichž nedodržení může mít za následek i uložení v podstatě likvidačních pokut.

 

  • Za porušení povinnosti mlčení se povinná osoba dopouští přestupku, za něž může být uložena pokuta až 1.000.000,-Kč.
  • Pakliže není řádně provedena identifikace a kontrola klienta, hrozí uložení pokuty až do výše 130.000.000,-Kč, ale také zákaz činnosti o zveřejnění rozhodnutí o přestupku

 

Drakonicke peněžní tresty, zákaz činnosti a zveřejněni rozhodnutí o přestupku pak riskujete i v případě, že v souvislosti s daty získanými při kontrole nesplníte svou informační a oznamovací povinnost, neodložíte příkaz klienta, neuplatníte požadované prevenční strategie a vnitřní postupy atd.

Setkali jste se s AML dotazníkem v praxi i z pozice klienta? Zaznamenali jste v postupu povinného pochyby?

Pavla Snášelová