Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví je založeno na takzvaném zachycování jednotlivých účetních informací a to takzvaným podvojným způsobem. Nevycházíme zde v žádném případě z jednotlivých příjmů a výdajů dané společnosti, nýbrž z daňově uznatelných nákladů a výnosů dané firmy. Tento způsob účtování je založen na velkém množství účetních principů a také zásad, které se pokusím popsat níže. Za tu nejhlavnější účetní zásadu se považuje zejména věrné a taktéž poctivé, jinými slovy pravdivé zobrazení účetnictví. Tuto skutečnost poté blíže specifikuje rovněž Zákon o účetnictví, kterým se musí účetní jednotka řídit, po celou dobu své existence. Podvojné účetnictví je též založeno na aktuálním principu. Co to znamená? Jedná se o předpoklad toho, že daná účetní jednotka bude fungovat neomezeně a v dohledné budoucnosti nebude zvažovat svůj konec. Pod takzvanou akruální bází si můžeme také představit to, že dané výsledky jednotlivých účetních transakcí a také dalších událostí, které jsou uznávány a zachycovány v účetnictví v daném účetním období, kdy k nim skutečně došlo, kdy byly skutečně realizovány, a ne až v okamžiku daného přijmu či výdeje určitých peněz, jak je tomu u již jednou zmiňované daňové evidence. Do účetních knih a později též do účetní závěrky se musí v každém případě promítnout v období, ke kterému se na základě věcné skutečnosti, opravdu přihodili. Z toho vyplývá to, že zisk, který můžeme rovněž definovat jako takzvaný rozdíl mezi jednotlivými náklady a výnosy, nebývá zdaleka stejný s výší jednotlivých peněžních prostředků, jako je tomu u již zmiňovaného daňové evidence. Předpoklad trvání daného podniku lze jednoduše vysvětlit tak, že informace, vycházející z účetnictví vycházejí rovněž z předpokladu, že podnik bude ve své činnosti pokračovat, zejména v dohledné budoucnosti, tedy nemá v žádném případě v úmyslu nebo není z nějakého důvodu nucen podnik takzvaně likvidovat anebo velmi značně omezit rozsah své dosavadní činnosti.

Podvojné účetnictví je praktické a věrohodné

Podvojné účetnictví má své specifické zásady, ovšem rovněž prochází celou řadou změn, kterým se dříve nebo později v žádném případě nedá vyhnout. Podvojné účetnictví preferuje téměř každá firma a to zejména proto, že je jednoduché a poctivě zobrazuje hospodaření dané účetní jednotky. Pokud ovšem odborníci na slovo vzatí, pracují se svěřenými hodnotami dané firmy svědomitě a podle svého nejlepšího uvážení, jsou základem prosperující společnosti a jejich ambice se plně naplňují. Díky tomu, že má podvojné účetnictví celou řadu specifických zásad, je označováno za nejpřehlednější účetnictví vůbec.

Podvojné účetnictví má svá specifika

Podvojné účetnictví je zejména specifické pro svou řadu zásad, které je třeba dodržovat. Mezi tyto zásady patří například to, že operace, které daná účetní jednotka provádí a jsou tedy takzvaně předmětem jejího účetnictví, představují pohyb, který se musí skutečně velmi pečlivě evidovat ve struktuře majetku dané společnosti a ve zdrojích jejího krytí. Tyto operace se v daném účetnictví zachycují takzvaně na dvě strany, což v praxi znamená, že mají takzvaný dvojí vliv. Při nákupu surovin (dejme tomu kapalného hnojiva), které pořídí účetní jednotka za hotové, tak musí rovněž evidovat přírůstek daného materiálu na skladě a též úbytek hotových peněz, které se projeví v pokladně. Každá účetní operace se tak zachycuje na dvě strany jednotlivých účtů, jednou na stranu, která nese název Má dáti a jednou na stranu s názvem Dal. Tato částka, se později promítne na dvě strany, což v praxi znamená, že došlo k takzvanému podvojnému zápisu. Od této skutečnosti také vzešel termín, který nese název podvojné účetnictví. Podvojné účetnictví je tedy takzvanou vstupní bránou do světa financí a účetnictví.

Pavla Snášelová